Felles Fjellrev

Prosjektperiode
01.02.2010 - 31.12.2013
Kontakt
Bolstad, Jan Paul
Direktoratet for naturforvaltning
Tlf.: +47 73 58 05 00
E-post: jan-paul.bolstad@dirnat.no
Norsk prosjekteier:

Direktoratet for naturforvaltning

Øvrige partnere:
Norsk Villreinsenter
Røyrvik kommune
Tydal kommune
Røros kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Norsk institutt for naturforskning
Länsstyrelsen Jämtlands läns
Fjellreven er en av Skandinavias mest utrydningstruede dyrearter og har lenge kjempet for å overleve i den skandinaviske fjellheimen. I Finland er den stort sett utryddet. Norge og Sverige deler en liten rest av fjellrevstammen som tidligere var langt større.

Gjennom dette prosjektet skal forvaltningsorganisasjonene i Norge og Sverige samarbeide om forvaltning, tiltak, forskning og overvåking i grenseområdet i Nordens Grønne Belte (Trøndelag). Målet er å lære av hverandres forvaltningsmetoder og spre kunnskap omkring problemstillinge. De bakenforliggende årsakene til fjellrevenes prekære situasjon har i lang tid vært utredet og forsket på, og vil fortsatt være gjenstan for mer forskning og utredning.

Fjellreven som art er ekstremt avhengig av tilgang på føde i form av smågnagere. I gode lemenår får revene mange unger, mens det i dårlige lemenår fødes få eller ingen valper. Man har imidlertid lykkes med tiltak som föring og regulering av rødrevbestander for å sikre fjellrevens eksistens. I Norge har man også gjort vellykede forsøk med utsett av dyr fra avlsanlegg. Man ser derfor nå muligheten til å hjelpe Skandinavias kanskje mest utrydningstruede art med å bygge opp igjen en levedyktig stamme.


Interreg-programmene