Utmarksbeite

Svensk tittel: Utmarksbete – ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid. Prosjektet bygger på forprosjektet, Seterbrukets biologiske kulturarv, som ble avsluttet i juni 2011. Forprosjektet konkluderte med at de burde ha en breiere tilnærming til temaet, der utmarksbeite i vid forstand ble satt i fokus. F.eks er sauebeite i Norge ikke direkte knytta til seterbruk, men viktig for beiting. Forprosjektet ble opplevd som svært nyttig og sikret en god forankring hos næringsutøverne. I programmet for Interreg Sverige-Norge, innen det prioriterte området attraktivt livsmiljø, er et av de prioriterte områdene forbedret utnytting, forvaltning og utvikling av natur- og kulturressursene.
Prosjektperiode
20.06.2011 - 31.08.2014
Norsk prosjekteier:

Bioforsk

Leadpartner:
Sveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mangfald

Bioforsk Midt-Norge 988 983 837

Prosjektleder Håkan Tunón
Øvrige partnere:
Bioforsk Midt-Norge

Norsk prosjektleder: Bolette Bele
Prosjektets mål om å få til en bedre utnyttelse av utmarksressursene er godt forankret i Interregprogrammet og i Felles fylkesplan 2009-2012: Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv og i regionale planer i Jämtland. Dokumentasjon av den biologiske kulturarven knyttet til utmarksbeite er forankret i Trøndersk Matmanifest, gjennom et ønske om å fremme og formidle råvarenes historie og særpreg på en kunnskapsbasert måte.

Prosjektet har kontakt med prosjektet ”Søke gammelt skape nytt”. Prosjektene kan berike hverandre bl.a. gjennom et økt fokus på den kvalitet og de verdier som utmarksproduserte råvarer har, og hvordan det kan styrke produkter som er produsert ved håndverksmessig produksjon. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år og 2 måneder. Dette er med bakgrunn i behovet for å få med både beitesesongen 2011 og 2014 i prosjektet.


Mer om prosjektet

Mer her
Budsjett
Totalt: 3 200 000 SEK + NOK
Norsk bidrag: 1 000 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene